Drone & Gis

ที่บริษัท พายซอฟท์ จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ไปใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันสาธารณภัย, จราจร, ภัยพิบัติ, สิ่งแวดล้อม, การเกษตรกรรม, การใช้ที่ดิน, งานสำรวจ, เหมืองแร่, ธรณีวิทยา, ป่าไม้, อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
 
นอกจากนี้เรายังสามารถบูรณาการให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI) ทำงานกับระบบ IT เพื่อรองรับการใช้งานบนโลกยุคอินเตอร์เน็ต (Internet of Thing:Iot) ในอนาคตได้อย่างครบวงจร การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อใช้ระบบเซ็นเซอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นโลกแบบ Real-time และบริการสำรวจ ตรวจการณ์ และจัดทำแผนที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยคุณภาพภาพที่มีความละเอียดสูง พร้อมนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน


บริการ
1. Web Mapping Service implementation
ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet/Intranet พัฒนาระบบแผนที่และข้อมูล GIS ให้แสดงผลทั้งบนสมาร์ทโฟนและ web application ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ GIS ที่องค์กรมีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด


2. MIS/GIS Development
บริการพัฒนาระบบ MIS/ GIS เพื่อการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยคุณวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมในรูปแบบของ Big data เช่น การประเมินผลการเพาะปลูกพืช การติดตามพื้นที่ถูกบุกรุก การเก็บภาษีที่ดิน โมเดลการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าเพื่อบริหารน้ำต้นทุน


3. Aerial Photographic Surveying Service
บริการสำรวจและจัดทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจยุคใหม่ พร้อมบริการจัดทำข้อมูลด้านภูมิประเทศ แผนที่สองมิติ แบบจำลองสามมิติ เส้นชั้นความสูง เพื่อการสำรวจเบื้องต้นและการสำรวจอย่างเร่งด่วนด้วยคุณภาพและความแม่นยำตามมาตรฐานงานแผนที่


4. Aerial Streaming Media Service
บริการระบบถ่ายทอดสัญญาณสดด้วยอากาศยานไร้คนขับ พร้อมบันทึกภาพจากมุมสูง และถ่ายทอดสัญญาณสดมายังแอพลิเคชั่นหรือห้อง war-room เพื่อสั่งการอย่างทันท่วงที สามารถใช้งานได้ทั้งงานทางด้านประชาสัมพันธ์และงานตรวจการณ์


5. GNSS Navigation Development
บริการพัฒนาระบบนำร่องและค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมร่วมกับ Base Map พื้นฐาน ช่วยให้การจัดการด้านระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet management) เป็นไปอย่างง่ายดาย ทั้งด้านโลจิสติกส์ การจราจรและขนส่ง เป็นต้น


6. Embedded Sensor and GIS implementation
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการใช้งานอรรถประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้งานร่วมกับระบบ GIS เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ เช่น ระบบการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณของน้ำเพื่อการเตือนภัยรายลุ่มน้ำ ระบบวัดค่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านและแสดงผลเชิงพื้นที่เพื่อรองรับ Smart Village และ Smart City

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy